ที่มาของกิจกรรม

"X Campus Ads Idea Contest 2021 เป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้ Digital Technology Demand Generation จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 4 โดยความร่วมมือระหว่าง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) รวมไปถึงมหาวิทยาลัยชั้นนำจากทั่วประเทศ โดยทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงการประยุกต์ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีในภาคการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการสนับสนุน ส่งเสริม และเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ได้แสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ ได้มีประสบการณ์จริงนอกห้องเรียน ในการผลิตคลิปวีดีโอโฆษณาจากหลายหลายโจทย์อุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของแผน Digital Economy ในเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และพัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล"
ขั้นตอนการสมัคร


สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ X Campus Ads Idea Contest 2021 ผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้

ขั้นตอนการส่งผลงาน


รอบที่ 1 นำส่งผลงาน Storyboard

ส่งผลงาน 2 รูปแบบ ดังนี้

 • ส่งผลงานที่เป็น Paper(Storyboard)
 • และนำเสนอ Storyboard ผ่านคลิปวิดีโอ ความยาวไม่เกิน 15 นาที
 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม Storyboard JPG

หมายเหตุ : ผลงานไฟล์ Storyboard และคลิปวิดีโออัปโหลดผลงานผ่าน Google Drive (เปิดลิงค์เป็นสาธารณะ) และส่งลิงค์มาที่อีเมล Ratthapong@absolutealliances.com (หัวข้ออิ่เมลให้ระบุ : ชื่อทีม/มหาวิทยาลัย/แบรนด์ที่ได้รับ และตามด้วย X CAMPUS SS4 Round1)

รอบที่ 2 นำส่งผลงานรูปแบU Pre-production Book และคลิปวิดีโอผลงาน

 • Pre-production book ทำในรูปแบบ Word หรือ Power Point และ Save เป็นไฟล์ PDF
 • คลิปวิดีโอผลงานเต็มรูปแบบ
  หมายเหตุ : นำส่งผลงานทั้ง 2 รูปแบบ Pre-production book และ คลิปวิดีโอจะต้องอัปลง Google Drive พร้อมเปิดลิงก์เป็น สาธารณ: และแนบลิ้ง) ส่งกลับมาที่อีเมล Ratthapong@absolutealliances.com (หัวข้ออีเมลให้ระบุ: ชื่อทีม /มหาวิทยาลัย /แบรนด์ที่ได้รับ และตามด้วย X CAMPUS SS4 Round 2)

หลักเกณฑ์ และ เงื่อนไขการสมัคร


 1. ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า) สมาชิกในทีม จำนวนไม่เกิน 1-4 คน (ไม่จำกัดคณะ สาขาวิชา และชั้นปีการศึกษา แต่ต้องมาจาก สถาบันการศึกษาเดียวกัน) และสามารถส่งได้ทั้งแบบเดี่ยว ทีม รวมไปถึงส่งได้มากกว่า 1 ผลงาน
 2. แต่ละทีมจะต้องมีอาจารย์จากสถาบันนั้นๆ ลงนามรับรองในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาและถือเป็นส่วน หนึ่งของสมาชิกในทีม (อาจารย์1 ท่าน สามารถลงนามรับรองในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับทีมที่เข้าแข่งขันได้ มากกว่า 1 ทีม)
 3. มีสถานะเป็นนักศึกษา ในมหาวิทยาลัย ณ วันที่สมัครเข้าร่วมโครงการ มีสถานะเป็นนักศึกษา ในมหาวิทยาลัย ณ วันที่สมัครเข้าร่วมโครงการ
 4. นิสิต นักศึกษาทั้งหมดที่สมัครร่วมโครงการรับฟังรายละเอียดโครงการและเข้ารับฟังเนื้อหาที่ เกี่ยวข้องกับโครงการ
 5. นิสิต นักศึกษาเลือกสินค้า/บริการ 3 โจทย์จากผู้สนับสนุนในโครงการฯ จากนั้นคณะกรรมการกลาง จะแจ้งว่าจาก 1 ใน 3 ที่ทีมเลือกจะได้รับโจทย์อะไร
 6. การแข่งขันรอบที่ 1 : นำส่งผลงานในรูปแบบสตอรี่บอร์ด พร้อมนำเสนอผ่านคลิปวิดิโอ
 7. การแข่งขันรอบที่ 2 : ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับเงินทุนในการผลิตคลิปวิดิโอโฆษณา จำนวนทีมละ 5,000 บาท
 8. คณะกรรมการตัดสินผลงาน
 9. ประกาศผลทีมที่ได้รับรางวัล The Winner โครงการ X Campus Ads Idea Contest 2021
 10. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องผลิตคลิปวีดีโอโฆษณาขึ้นด้วยตนเอง ห้ามมิให้ทำซ้ำ คัดลอก เลียนแบบ หรือ ดัดแปลงจากของผู้อื่น
 11. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ในนาม เจ้าภาพร่วม มีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบข้อมูลของผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด และสามารถขอสำเนาเอกสาร รับรองยืนยันในส่วนต่างๆ ได้ตลอดการแข่งขัน หากทีมหรือสมาชิกภายในทีมมีคุณสมบัติไม่ตรงกับกฏระเบียบ การแข่งขันให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือทาผิดกฎกติกาที่ตั้งไว้จะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันทันทีคณะผู้จัดงาน รวมถึงสปอนเซอร์แต่ละแบรนด์มีสิทธิ์ในการนำผลงาน และข้อมูลจากการทำการแข่งขันที่จัดขึ้นในครั้งนี้รวมไป ถึงแผนรณรงค์ที่ได้ทำการประกวดไปใช้โดยไม่ต้องให้ผู้สมัครทราบ
 12. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่คืนผลงาน ของคณะนักศึกษาผู้ส่งผลงาน เข้าประกวด และสามาถนำมาใช้เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และหรือเผยแพร่ผลงาน สู่สาธารณะชนได้ทุกรูปแบบ อาทิภาพนิ่ง วีดิทัศน์โดยปราศจากข้อผูกมัดใดๆ ทั้งสิ้น โดยลิขสิทธิ์ผลงานถือเป็นลิขสิทธิ์ร่วมระหว่าง เจ้าของโครงการฯสปอนเซอร์คณะนักศึกษาผู้ส่งผลงานและ สถาบันของนักศึกษาที่ส่งผลงาน
 13. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ไม่สนับสนุน การคัดลอกผลงาน หรือคัดลอกเนื้อหามาโดยไม่ได้รับการอนุญาต หรือไม่ได้ใส่ข้อมูลอ้างอิงแหล่งที่มา ซึ่งถือว่า เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หากตรวจพบถือว่าขาดคุณสมบัติในการแข่งขัน และถือว่าสละสิทธิ์การ แข่งขัน และรับรางวัล แม้จะประกาศผลไปแล้ว ทางคณะกรรมการฯ สามารถเรียกคืนรางวัลได้
 14. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) และ คณะกรรมการดำเนินการโครงการ ไม่ขอรับผิดชอบความถูกต้องของเนื้อหา และที่มาของเนื้อหา ในการนำเสนอ ผลงานของผู้เข้าร่วมโครงการ หรือเมื่อได้เผยแพร่ข้อมูลการนำเสนอของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดโครงการทั้งหมด
 15. คณะนักศึกษา ผู้ส่งใบสมัคร และร่วมนำเสนอผลงาน ถือว่าได้รับทราบ และยอมรับในเงื่อนไขการ เข้าร่วมโครงการฯแล้ว

เกณฑ์การพิจารณาตัดสิน

รอบที่ 1 (Story Board)

● แนวคิด เนื้อหาที่น่าสนใจและ
ชวนติดตามของคลิปโฆษณา
 50%
● การนำเสนอภาพหรือผลิตภัณฑ์
ที่เกี่ยวกับโจทย์ที่ได้รับได้อย่าง
กลมกลืน
 10%
● ความแปลกใหม่และสร้างสรรค์  30%
● เทคนิคในการนำเสนอผลงาน    10%

รอบที่ 2 (Clip VDO)

● คุณภาพในการผลิตและความคิด
สร้างสรรค์
 50%
● ประเด็นในการนำเสนอสอดคล้อง
กับแนวคิดของโจทย์
 35%
● การไวรัลออนไลน์ของคลิป  15%

รอบชิงชนะเลิศ

● เทคนิคการนำเสนอและความคิด
สร้างสรรค์
 60%
● การนำไปใช้ได้จริงของผลงาน  30%
● คะแนนโหวตจากเว็บไซต์  10%

กำหนดการ

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมตามสถาบันการศึกษาต่างๆ 1 สิงหาคม - 31 สิงหาคม 2564
เปิดรับสมัคร 1 กันยายน - 30 กันยายน 2564
ประกาศโจทย์ 4 ตุลาคม 2564
ส่งผลงานงานรอบที่ 1 (Story Board) 22 ตุลาคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบที่ 1 1 พฤศจิกายน 2564
Coaching ปรับปรุงผลงาน 6-7 พฤศจิกายน 2564
ส่งผลงานรอบที่ 2 7 ธันวาคม 2564
เผยแพร่คลิปในสื่อออนไลน์ 8 - 15 ธันวาคม 2564
ประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านเข้ารอบ Final 17 ธันวาคม 2564
นำเสนอผลงานรอบ Thailand The Winner 22 ธันวาคม 2564

คณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ และตัดสินผลงาน


คุณภุชพงค์ โนดไธสง

รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(ประธานที่ปรึกษา)

คุณภารุจ ดาวราย

อุปนายกสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย)
Managing Director , Digitas
(กรรมการ)

คุณสุภาวดี ตันติยานนท์

อุปนายกฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
และ Founder Experience Matters Co., LTD
(กรรมการ)

คุณพิสิษฐ์ วจีภูมิ

Production Supervisor บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จํากัด
(กรรมการ)

คุณยงยุทธ ทองกองทุน

ผู้อำนวยการ ฝ่าย Content ประเทศไทย
บริษัท GROSS DOMESTIC HAPPINESS (GDH)
(กรรมการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท แอ๊บโซลูทท์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (ผู้บริหารโครงการฯ)
159/21 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ 02-661-7750 ต่อ 221, 223, 216 แฟกซ์ 02-661-7757
E-mail : ratthapong@absolutealliances.com
เฟซบุ๊ค : facebook.XCampusAdsIdeaContest
© Copyright 2022 X Campus Ads Idea Contest 2021 - All Right Reserved.